REFUNDACJA KOSZTÓW SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

Wysokość refundacji kosztów szkolenia jest określana w umowie zawartej pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą do 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

EUROFINANCE TRAINING nr tel.: +48 22 830 13 40 / tel. kom.: 609 124 124 lub adres email: szkolenia@efszkolenia.pl